กฎหมายเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า เป็นส่วนประกอบหนึ่งในทรัพย์สินทางปัญญา

มีกฎหมายในการคุ้มครองและมีขั้นตอนในการดำเนินการจดทะเบียน

ผู้จดควรศึกษาให้ดีก่อนที่จะทำแบรนด์ เพื่อประโยน์ของแบรนด์สินค้าและองค์กรในอนาคต